update corona crisis

18 maart 2020

Gisterenavond, 17 maart 2020, heeft de regering nieuwe steunmaatregelen bekend gemaakt voor ondernemers. Deels is sprake van uitbreiding van reeds bestaande maatregelen, deels is sprake van nieuwe maatregelen. Wij zetten de maatregelen hierna voor u op een rij. Wilt u aanspraak maken op een of meerdere regelingen, neem dan s.v.p. contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Een ondernemer die tenminste 20% omzetverlies verwacht, gerekend vanaf 1 maart, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Enkele voorbeelden die worden genoemd:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 

Wij begrijpen dat UWV een voorschot zal verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u als ondernemer uw personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze nieuwe regeling kan bij het UWV worden aangevraagd, en zij vervangt de huidige regeling werktijdverkorting, die bij SVW kon worden aangevraagd. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Ondernemers die liquiditeitsproblemen verwachten als gevolg van de corona crisis, kunnen eenvoudiger uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Wat nog niet bekend was in de initiële regeling, was hoe zou worden omgegaan met boetes en invorderings- en belastingrente. Daarover is nu wel duidelijkheid. De invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt, namelijk inkomsten- en vennootschapsbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Hoe deze bewijslast er uit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk.

Wat bovendien ook nog niet duidelijk is, is of er een zogenaamde melding betalingsonmacht dient te worden gedaan. Een dergelijk melding geldt voor bestuurders van een besloten vennootschap en moet persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen. Wij zijn in overleg met de belastingdienst hoe hiermee dient te worden omgegaan.

Wij adviseren u om de aanvraag voor uitstel van betaling, mocht u daar gebruik van willen maken, via ons te laten lopen. Reden hiervoor is dat wij met de Belastingdienst afspraken hebben gemaakt over het insturen van het uitstel, om te voorkomen dat verzoeken tussen wal en schip raken. Daarnaast geldt er een eis dat een deskundige een verklaring afgeeft over de ontstane liquiditeitsproblemen.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er wordt een tijdelijke, versoepelde regeling in het leven geroepen om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (€ 1.653,65 per maand voor gehuwden) en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. U hoeft dus niet eerst uw spaargeld aan te spreken. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Hiervoor zijn reeds bestaande regelingen van toepassing die toegankelijker worden gemaakt als gevolg van de corona crisis.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen de zogenaamde Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) aanspreken. Het bestaande garantieplafond van 400 miljoen zal worden verhoogd naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Deze regeling bestaat naast de regeling Borgstellingskrediet MKB ondernemingen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De maatregelen van het kabinet om het corona virus in te dammen, hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. In eerste instantie wordt gesproken over een eenmalige compensatie van Euro 4.000 voor ondernemers die in deze branches actief zijn. Zodra er meer bekend is over de inhoud van deze regeling zullen wij hierover nader berichten.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Bongers (sbo@contouraccountants.nl) of met Peter Janssen (pej@contouraccountants.nl).

 

 


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht