regeerakkoord

15 december 2017

De plannen van Rutte III zijn gepresenteerd. Er zijn een aantal plannen die voor werkgevers wetenswaardig zijn.

We hebben de belangrijkste op hoofdpunten hieronder opgeschreven. Belangrijke zaken hebben we extra benadrukt.

Arbeidsrecht

Er is een versoepeling van het ontslagrecht aangekondigd, maar ook de mogelijkheid voor hogere ontslagvergoedingen, op te leggen door rechters. Verder zou de ketenbepaling teruggaan naar drie jaar en komen er ruimere mogelijkheden om de tussenperiode tussen twee ketens van zes maanden te verkorten.

De wettelijke proeftijd gaat verruimd worden; bij contracten voor onbepaalde tijd mag deze straks, als de plannen doorgaan, worden verhoogd naar vijf maanden. Dit wordt drie maanden bij contracten voor bepaalde tijd, met een langere looptijd dan twee jaar.

Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van permanente beschikbaarheid als dat niet nodig is voor het werk dat moet worden gedaan. Daarom wordt vastgelegd dat de werknemer in deze situaties niet, of binnen een bepaalde termijn niet, gehouden is gehoor te geven aan een oproep, of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat. We moeten hier gaan zien hoe deze regelgeving vastgelegd gaat worden.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is nu slechts verschuldigd wanneer een dienstbetrekking langer heeft geduurd dan twee jaar. Deze tweejaarsgrens moet gaan vervallen. Er komen wel ruimere mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Het wetsvoorstel om een transitievergoeding die betaald moet worden aan een langdurig zieke werknemer te laten compenseren door UWV via het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) wordt door het nieuwe kabinet doorgezet. Iets dergelijks wordt ook voorzien voor de werknemers van werkgevers die hun bedrijf willen beëindigen door ziekte of pensionering.

Kraamverlof

Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op twee dagen verlof, op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen. Dit wordt per 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen.
Deze uitbreiding komt in plaats van het al ingediende wetsvoorstel ‘Uitbreiding kraamverlof’, dat voorziet in drie dagen extra kraamverlof dat wordt betaald door het UWV.

Daarbovenop krijgen partners per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste half jaar na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon).

Loon bij ziekte

Alle bedrijven moeten nu gedurende maximaal 104 weken (2 jaar) het loon van hun zieke werknemers doorbetalen. Kleine en middelgrote bedrijven (max. 25 werknemers) hoeven straks het loon van zieke werknemers nog maar één jaar door te betalen. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft wel in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

WGA van 10 jaar naar 5 jaar

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen voor arbeidsongeschikte werknemers, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

Beperking payrolling

Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers in hun administratieve verplichtingen en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden, zoals de hoogte van het loon en pensioenvoorzieningen. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard in payroll-situaties. Dat betekent dat de ketenregeling dezelfde beperkingen gaat krijgen. Bovendien moeten payrollwerknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk worden behandeld als werknemers bij de inlener. Daarnaast moet de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijven.

IOW

Deze wettelijke regeling wordt met 4 jaar verlengd. In 2020 zou deze ten einde lopen. Voor oudere werknemers die, ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers, werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) dus verlengd. Hierdoor hoeven deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘op te eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning vanuit de Bijstand. De leeftijdgrens wordt wel verhoogd door deze te laten meestijgen met de AOW leeftijd.

DBA

De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet:

  • (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking;
  • schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.

Bij de uitwerking van de wet zullen veldpartijen worden betrokken en zijn zowel de handhaafbaarheid als de effecten op de administratieve lasten van belang.

Voor zzp-ers geldt dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (dit zal ergens tussen de € 15 en € 18 gaan liggen) in combinatie met een lange duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Verder is men voornemens om het begrip “gezagsverhouding” te verduidelijken. De toetsing moet plaatsvinden op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden.

Tenslotte wordt er een “opdrachtgeversverklaring” ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. Als de opdrachtgever de webmodule naar waarheid invult, wordt hij vooraf gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. In de webmodule wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden.


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht