NOW-regeling en TOZO-regeling voor DGA

3 april 2020

Beste relatie,

Hiermee informeren wij u over de belangrijkste zaken uit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de NOW-regeling) naar aanleiding van recente nieuwe informatie hierover.

 

Regeling

Werkgevers die  omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen (dit kan nog worden uitgesteld tot 14 april). Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt. De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt. Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.

Let op! Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.

De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een geringer verlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies. Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte en neemt men als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Is dat een nihil opgave kan worden uitgeweken naar november 2019. Is deze ook nihil, dan is er geen recht op deze regeling. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Het maximumloon per werknemer is € 9.538 per maand. In mindering worden gebracht lonen aan AOW-ers, doorbetaalde sociale uitkeringen en pensioenuitkeringen.

 

Aanvraag (via UWV)

De eenmalige aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming vermeld te worden. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nul-urencontract. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers.

Het is erg belangrijk dat het juiste IBAN in de aanvraag wordt gezet. Om misbruik te voorkomen heeft de Belastingdienst de IBAN gegevens waarop teruggaven loonheffing op worden betaald, doorgestuurd naar UWV ter verificatie. Wanneer het nummer niet voorkomt op deze lijst, wordt de aanvraag afgewezen, met als gevolg dat u geen tegemoetkoming ontvangt of door het herstellen van dit aspect pas veel later een tegemoetkoming ontvangt. Bij onzekerheid, kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst.

Naar verwachting kunnen aanvragen vanaf 6 april bij het UWV worden ingediend. Mocht deze streefdatum niet gehaald worden, dan kan de aanvraag uiterlijk vanaf 14 april worden ingediend. Dit kan tot en met 31 mei 2020. Werkgevers dienen de verwachte omzetdaling op te geven. Als het UWV positief oordeelt, krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.

 

Positie DGA

De niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen niet onder de NOW-regeling. Wel kunnen zij onder voorwaarden gebruik maken van de TOZO-regeling of verlaging van hun gebruikelijk loon (zie hieronder).

 

Voorwaarde geen ontslag

Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen ontslag bij het UWV wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

Let op! Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een flexibel contract. Ook is het niet verplicht aflopende arbeidsovereenkomsten te verlengen. Ook het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is mogelijk. Dit alles heeft wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Immers de loonsom daalt in deze gevallen.

Voor meer informatie omtrent de NOW-regeling verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

 

TOZO-regeling (DGA)

De DGA die volledige zeggenschap heeft en aan het urencriterium voldoet (1.225 uur per jaar) komt in beginsel ook in aanmerking voor de TOZO-regeling. In een Kamerbrief is het volgende opgemerkt: "Ook dient de DGA naar waarheid te verklaring een aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitebetalen. Bij een zelfstandig ondernemer geldt voor de TOZO-regeling namelijk geen vermogenstoets. Omdat hier ons inziens een verschil in behandeling ontstaat hebebn wij deze vraag daarom voorgelegd bij onze branchevereniging (het Register Belastingadviseurs). Die geven het volgende aan:

"DGA met vermogen in de BV is in staat om zijn salaris door te betalen. Naar de letter van de regeling TOZO komt deze DGA niet in aanmerking voor TOZO, omdat deze DGA niet naar waarheid kan verklaren dat de BV niet in staat is om zijn salaris uit te betalen. De regeling TOZO is bedoeld om voor een sociaal bijstandsminimum voor getroffen ondernemers te geven. De ethische vraag is dan of de DGA met vermogen in de B.V. dit moet aanvragen."

Wij komen tot de conclusie dat de DGA met voldoende vermogen om het salaris uit te betalen derhalve geen gebruik kan maken van de TOZO-regeling. Tot slot merken wij op dat als u een uitkering zou aanvragen en ontvangt en achteraf blijkt dat het inkomen vooraf te laag is ingeschat u de uitkering dient terug te betalen. Er wordt achteraf gecontroleerd. Tegelijkertijd doet het kabinet een dringend beroep op zelfstandige ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat écht nodig is. Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt de zelfstandige onvolledige of valse inlichtingen, dan de moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen.

 

Verlaging gebruikelijk loon

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en DGA gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dat meldt de Belastingdienst. Verzoek om vooroverleg hoeft niet. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de BV. De ab-houder heeft dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.  

Loon dat de DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De BV en DGA kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen. Indien u gebruik wenst te maken van de loonsverlaging neem dan contact met ons op. 

Tot slot merken wij graag op dat er momenteel nog aan de regelingen en uitwerking daarvan wordt gewerkt door de regering. De informatie uit dit bericht betreft de stand van zaken op dit moment. Tevens is er nog geen volledige duidelijkheid over controles die achteraf gaan plaatsvinden en de daarmee samenhangende correcties. 

 

Heeft u verder vragen over de NOW-regeling, TOZO-regeling of verlaging van het gebruikelijk loon, neem dan ook contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,

 

CONTOUR Accountants


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht