Vakantiekrachten aannemen: wat te doen?

9 juni 2017

Het is belangrijk om duidelijke (wettelijk toegestane) afspraken te maken met de vakantiekracht over het vakantiewerk en die afspraken goed op papier te zetten. Voorkom een netto loonafspraak. Het loon moet via de bank worden betaald.

Denk hierbij aan de volgende punten:

  • Duidelijke einddatum: neem in de arbeidsovereenkomst op: de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege per: [datum]. Deze einddatum moet objectief bepaalbaar zijn.
  • Bij verlenging van de arbeidsovereenkomst: let er op dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer dan twee keer wordt verlengd. Bij de derde verlenging ontstaat namelijk op grond van de zogenaamde ketenregeling (artikel 7:668a BW) een contract voor onbepaalde tijd.
  • Proeftijd: let hierbij op de maximale duur. Bij een contract voor bepaalde tijd, korter dan twee jaar, is dat één maand. Korter dan zes maanden? Geen proeftijd mogelijk.

Uitsluiting van artikel 7:628 BW in oproepcontracten: in deze bepaling is geregeld dat als er geen werk wordt verricht door een oorzaak die in de risicosfeer van de werkgever valt, het salaris moet worden doorbetaald. Het is mogelijk om schriftelijk af te wijken van deze bepaling. Dat kan door bijvoorbeeld de volgende tekst op te nemen in de arbeidsovereenkomst: de werknemer heeft geen recht op loon, als zich in de eerste zes maanden van het dienstverband een situatie voordoet waardoor de werknemer geen arbeid kan verrichten, ook als de oorzaak daarvan is gelegen in de risicosfeer van de werkgever. De werkgever kan bijvoorbeeld van deze bepaling gebruikmaken als er minder werk blijkt te zijn dan verwacht. Let op: deze bepaling heeft geen betrekking op de verplichte doorbetaling van loon bij ziekte. Alleen voor de eerste twee ziektedagen kan worden afgesproken dat geen doorbetaling van salaris plaatsvindt.

Als de vakantiekracht minderjarig (jonger dan 16 jaar) is, moeten de wettelijke vertegenwoordigers toestemming geven voor het afsluiten van een contract.

Ga dan ook na welke fiscale regelingen getroffen kunnen worden die het aantrekkelijk maken om studenten en scholieren (of uitkeringsgerechtigden) in te zetten als vakantiekracht. Denk hierbij aan de Studenten- en scholierenregeling en de Premievrijstelling marginale arbeid.

E-mailnieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan

Mkb-branchescan

Meer inzicht in uw positie in de branche