Wetswijziging Wwft: extra verplichtingen voor u als ondernemer!

29 maart 2019

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een wet waarvan veel ondernemers denken dat deze regelgeving aan hen voorbijgaat, in de praktijk blijkt deze wet echter sneller van toepassing dan men denkt.

De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Per 25 juli 2018 is deze wet gewijzigd en dit heeft geleid tot extra verplichtingen.

Deze blog richt zich op de wijzigingen voor één specifieke groep: de beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen met contante (deel)betalingen van € 10.000 of meer. Dit zijn bijvoorbeeld kopers en verkopers van auto’s, transportmiddelen, sieraden, keukens, badkamers, campers, apparatuur, bitcoins of andere virtuele valuta.

Tot 25 juli 2018 golden diverse verplichtingen alleen voor de verkopers van goederen, vanaf 25 juli 2018 gelden deze verplichtingen ook voor kopers van goederen. Daarnaast is het grensbedrag van de te beoordelen contante transacties verlaagd van € 15.000 naar € 10.000.

Bij een contante betaling van € 10.000 of meer bent u, vanaf 25 juli 2018, niet alleen verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren (dit gaat overigens verder dan alleen het in bezit hebben van kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister!) en te melden als u een vermoeden heeft van witwassen en/of financieren van terrorisme. Er is nu een verplichting bijgekomen: het vastleggen en actueel houden van de beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en financieren van terrorisme.

Deze risicobeoordeling is vormvrij, maar uit de beoordeling moet blijken dat u de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart heeft gebracht en u uw beleid en procedures om deze risico’s te beheersen adequaat heeft ingericht.

Naar aard en omvang van uw onderneming wordt dit zelfs aangevuld met een verplichte (interne) compliance en auditfunctie gericht op de Wwft. Een compliance en auditfunctie dient in ieder geval te worden ingericht als sprake is van contante transacties van € 10.000 of meer en wordt voldaan aan (tenminste) twee van de volgende criteria:

  • -       Tenminste 50 werknemers

  • -       Activa ter waarde van minimaal € 6 miljoen

  • -       Netto-omzet van minimaal € 12 miljoen

Deze verplichting tot het inrichten van een compliance functie en auditfunctie geldt overigens niet voor natuurlijke personen zoals eenmanszaken. Het uitvoeren van een cliëntonderzoek en de meldingsplicht gelden evengoed.

In overige individuele gevallen, naar aard en risico, kan de toezichthouder (Belastingdienst, FIU Nederland) aan bedrijven de verplichting opleggen voor het inrichten van een (interne) compliance en auditfunctie.

 

Kortom: Vindt er bij uw onderneming een contante transactie plaats van minimaal € 10.000 voor de aan- of verkoop van goederen? Ben dan bewust van de verplichtingen die dit met zich meebrengt en laat u door ons adviseren om boetes (in beginsel oplopend van 1% tot 5% van de omzet) te voorkomen!

Wetswijziging Wwft: extra verplichtingen voor u als ondernemer!


Naar het blog