Wet verbetering poortwachter: weet u hoe het werkt?

19 juni 2019

Wet verbetering poortwachter: weet u hoe het werkt?

Heeft u een medewerker in dienst die langdurig ziek of arbeidsongeschikt is? Dan bent u als werkgever verplicht om te handelen volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet verlangt dat u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts bekijkt hoe de desbetreffende medewerker weer zo snel mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces.


10 stappenplan Wet verbetering poortwachter

Bij de Wet verbetering poortwachter heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Arbodienst of bedrijfsarts inlichten
  Zodra een werknemer zich heeft ziek gemeld, is de werkgever verplicht dit te melden bij de arbodienst of een bedrijfsarts. Wettelijk gezien moet dit binnen één week gebeuren na de eerste ziektedag. Bent u als bedrijf verzekerd tegen ziekteverzuim, dan dient men dit al op de eerste ziektedag te doen.
   
 2. Probleemanalyse samenstellen
  Wanneer de werknemer zes weken ziek is, moet de arbodienst of de bedrijfsarts een probleemanalyse samenstellen. In de analyse wordt vermeld waarom de desbetreffende werknemer niet meer in staat is om te werken, wat de mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer de zieke werknemer weer denkt terug te komen in het arbeidsproces.
   
 3. Plan van aanpak samenstellen
  Naast een probleemanalyse is de werkgever verplicht samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen waarin staat beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit document dient binnen acht weken na ziekmelding opgesteld te worden.
   
 4. Voortgangsgesprekken houden
  Iedere zes weken dient u als werkgever een voortgangsgesprek te houden met de desbetreffende medewerker. Dit gesprek hoeft u niet alleen te voeren. Veel bedrijven kiezen ervoor om een verzuimbegeleider (casemanager) in te schakelen. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het plan van aanpak.
   
 5. Re-integratiedossier bijhouden
  Bij langdurige ziekte is het van belang om alle activiteiten en het verloop van de ziekte bij te houden in een re-integratiedossier. Hierin staan ook alle afspraken en concrete resultaten verwerkt.
   
 6. UWV inlichten
  Is uw werknemer na 42 weken nog steeds ziek? Dan moet u dit als werkgever melden bij het UWV.
   
 7. Jaarevaluatie uitvoeren
  Tussen week 46 en 52 vindt er een jaarevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie blikken de werkgever en de werknemer terug op het afgelopen jaar en bekijken ze gezamenlijk hoe ze het tweede ziektejaar willen aanpakken.
   
 8. Werk(plek) aanpassen
  Als blijkt dat de werknemer geholpen is bij het aanpassen van het soort werk en/of de werkplek, dan moet u als werkgever deze aanpassingen doorvoeren.
   
 9. Re-integratie verslag maken
  Indien de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan het werk is, dan gaat de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratie verslag opstellen. Hierin staan alle concrete afspraken die gemaakt zijn en de behaalde resultaten.
   
 10. WIA aanvragen
  Hebben bovenstaande stappen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de desbetreffende werknemer een WIA-aanvraagformulier van het UWV.  Het ingevulde formulier dient binnen drie weken bij het UWV te liggen. Aan de hand van het formulier voert het UWV een WIA-keuring uit en wordt de WIA-uitkering gestart indien de keuring aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Meer informatie?

We begrijpen dat bovenstaande stappen soms lastig of tijdrovend zijn of lijken. Bent u op zoek naar een verzuimbegeleider die u kan ondersteunen in dit proces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

 


Naar het blog